Footer (Vietnamese)

Footer (Vietnamese) 150 150 andrewt

Chức năng Sản phẩm

Mua Crypto
Bán Crypto
Mua và Bán Fiat

Lợi ích

Dịch vụ Hướng dẫn viên
Tiền tệ Crypto
Tiền tệ Fiat

Liên hệ

12 Marina Boulevard 17/F,
Marina Bay Financial Center,
Singapore 018982

info@WorldClub.com

Tải Ứng dụng của chúng tôi!

Việc phát hành, thanh toán và dịch vụ thẻ tiền điện tử chỉ được cung cấp bởi Nvayo Limited (số 06035209), được ủy quyền bởi Cơ quan Quản lý Tài chính theo Quy định Tiền Điện tử 2017 về việc phát hành tiền fiat và các công cụ thanh toán điện tử (Số tham chiếu 900005) với địa chỉ đã đăng ký: 12 Đại lộ Marina 17 / F, Trung tâm Tài chính Vịnh Marina, Singapore 018982. Thẻ trả trước WorldClub của bạn sẽ được phát hành bởi Nvayo Limited, thành viên chính của Chương trình Mastercard. Xin lưu ý rằng thẻ WorldClub được cung cấp bởi Mastercard là một sản phẩm tiền điện tử được quy định nhưng nó không nằm trong Chương trình bồi thường dịch vụ tài chính. Chúng tôi đảm bảo rằng mọi khoản tiền bạn nhận được sẽ được giữ trong một tài khoản tách biệt để trong trường hợp Nvayo Limited mất khả năng thanh toán, tiền của bạn sẽ được bảo vệ trước việc bị chủ nợ sở hữu.

*Tiền crypto được chuyển đổi thành fiat trước khi nạp giá trị được báo vào thẻ. Phí và giới hạn sẽ được áp dụng. Thời gian trễ có thể áp dụng. Vui lòng tham khảo Thỏa thuận Thành viên của bạn để biết thêm thông tin.

Các Dịch vụ tiền Crypto không được quy định bởi Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA). Bạn hiểu rằng giá hoặc giá trị của tiền crypto có thể nhanh chóng tăng hoặc giảm bất cứ lúc nào. Rủi ro thua lỗ khi mua, bán hoặc nắm giữ tiền crypto có thể là đáng kể. Tiền crypto mà chúng tôi nhận được sẽ không được bảo vệ theo Quy định về Tiền Điện tử của Vương quốc Anh năm 2011 hoặc được bảo vệ bởi Chương trình Bồi thường Dịch vụ Tài chính. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ khẳng định nào về việc nên giao dịch bằng tiền crypto. Chúng tôi không thể đảm bảo tính kịp thời, chính xác hoặc tính đầy đủ của bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào được sử dụng liên quan đến việc bạn có bất kỳ tiếp xúc nào với tiền crypto. Thông tin được cung cấp trên trang web này chỉ được đưa vào để tham khảo và chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính chính xác của dữ liệu đó.

Việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi tuân theo Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản dịch vụ.
Copyright 2020 © – WorldClub Đã đăng ký Bản quyền.

.

Product Features

Buy Crypto
Sell Crypto
Buy and Sell Fiat

Benefits

Concierge Service
Cryptocurrencies
Fiat Currencies

Contact

12 Marina Boulevard 17/F,
Marina Bay Financial Center,
Singapore 018982

info@WorldClub.com

Get our App!

E-money issuance, payments, and card services are solely provided by Nvayo Limited (No. 06035209), authorized by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2017 for the issuing of electronic fiat money and payment instruments (Reference number 900005) with registered address: 12 Marina Boulevard 17/F,
Marina Bay Financial Center, Singapore 018982. Your WorldClub Prepaid Card will be issued by Nvayo Limited who is a principle member of the Mastercard Program. Please note the WorldClub card powered by Mastercard is a regulated electronic money product but it is not covered by the Financial Services Compensation Scheme. We ensure that any funds received by you are held in a segregated account so that in the unlikely event that Nvayo Limited becomes insolvent your funds will be protected against claims made by creditors.

*Cryptocurrency is converted to fiat prior to loading its quoted value into the card. Fees and limits will apply. Time delays may apply. Please refer to your Membership Agreement for more information.

Cryptocurrency services are not regulated by the Financial Conduct Authority (FCA). You understand that the price or value of cryptocurrencies can rapidly increase or decrease at any time. The risk of loss in buying, selling or holding cryptocurrencies can be substantial. Cryptocurrencies received by us will not be safeguarded under the UK Electronic Money Regulations 2011 or covered by the Financial Services Compensation Scheme. We do not make any representation regarding the advisability of transacting in cryptocurrencies. We cannot guarantee the timeliness, accurateness, or completeness of any data or information used in connection with you holding any exposure to cryptocurrencies. The information provided on this website is included for reference only and we do not make any representation regarding the accuracy of such data.

Use of our services subject to the Privacy Policy and Terms of Service.
Copyright 2020 © – All Rights Reserved WorldClub.